banerek modernizacja 2.JPG
Wyszukiwarka
Maj 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
10 11 12 13 14 15 16
baner kup bilet 3.JPG
baner kino.JPG
banerek ministerstwo.JPG
banerek facebook.JPG
banerek twitter.JPG
banerek modernizacja.JPG
RODO

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

- Rypiński Dom Kultury

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)

– zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że:

 

 1. 1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Rypińskiego Domu Kultury, adres kontaktowy: Rypiński Dom Kultury, ul. Warszawska 8, 87-500 Rypin.

 

 1. 2.       Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

 1. 3.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynikającego z aktów prawnych związanych z realizacją zadań administratora, stosownie do ustawy     z dnia 25 października 1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. 4.       W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 • §  podmioty upoważnione, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • §  inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 

 1. 5.       Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie   z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym                   i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

 1. 6.       W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 • §  dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 • §  sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 • §  usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
 • §  ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 • §  prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
 • §  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

 

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. 7.       Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 

 1. 8.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Administratora danych, przy czym podanie danych jest:
 • §  obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • §  dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.

 

9.       Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się